Общи Условия

Моля, прочетете внимателно изложените правила за ползване на услугите на сайта и Общите условия. Всеки един потребител е обвързан от настоящите Общи условия за цялото време на ползване на Сайта – от първоначалното влизане, до напускането му.

Настоящите „Общи условия“ уреждат взаимоотношенията между Tърговеца и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.parkandtravel.bg (наричан за краткост „Сайт“), собственост на НИА 2016 ЕООД (Park and Travel), ЕИК 204311901, 1517 София, ул. Мими Балканска 140, както и за резервациите направени чрез резервационни платформи на www.parkvia.com www.travelcar.com , или паркирало превозно средство на територията на паркинга на Park and Travel.
Тези условия обвързват търговеца и всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.parkandtravel.bg (с изключение на линка към настоящите „Общи условия“) или чрез достъпване територията на паркинга находящ се на адрес гр. София, ул. Мими Балканска 140.

1. Предмет и дефиниции на Общите условия

1.1.  “Сайтът” е www.parkandtravel.bg – уебсайт за онлайн резервация на паркинг услуги , чрез който потребителите и купувачите могат да се информират за предлаганите услуги, да изберат и да закупят предлаганите услуги, съгласно публикуваните в същия условия.
1.2. „Съдържанието“ е:
1.2.1 Цялата информация, визуализирана на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;
1.2.2 Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до Потребителя от Търговеца посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
1.2.3 Всякаква друга информация към Потребителя, получена от служител на търговеца, независимо от начина на комуникация, електронна поща, писмени съобщения или чрез предаване на гласови данни;
1.2.4 Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, изложени от търговеца на сайта в определен период от време;
1.4. “Потребител“ или „Клиент“ е всяко физическо лице, юридическо лице или друго правно образование, действащо, чрез негов представител и притежаващо или придобиващо достъп до Съдържанието на сайта чрез всякакви комуникационни средства (електронни, телефон и т.н.) както за да прави поръчки и закупува предлаганите услуги, така и само за разглеждане на съдържанието на сайта.
1.5. “ Продукти ” са предлаганите чрез Сайта – “Услуги” за закупуване.
1.6. „Услуга“ е търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на Потребителя възможността да закупи “Продукти” ,използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).
1.7. “Резервация” е индивидуална заявка за закупуване на избраните ‚Услуги‘, съгласно условията, предвидени в Сайта. Резервацията е акт, който Потребителят прави свободно, по собствен избор и го обвързва със силата на договор между Потребителя и Търговеца.
1.8. “Потвърждение” е процесът, по време на който служител на Търговеца потвърждава “Резервация”, направена от Потребителя. Потвърждението се извършва чрез електронна поща , като Търговеца изпраща и-мейл до електронната поща на Потребителя , с детайлите на заявената услуга.

2. Общи условия

2.1. Този Документ определя общите условия, при които Потребителят може да използва Интернет страницата /Съдържането на сайта/, в случай когато не е налично друго валидно споразумение между Търговеца и Потребителя.
2.2. Използването включително, но не само за достъп, посещение и разглеждане на Съдържанието на сайта предполага, че Потребителят се е запознал с настоящите общи условия и ги приема, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.
2.3. Достъпът до Услугите, предоставяне от Търговеца чрез електронния сайт е възможен изключително чрез публично достъпната интернет страница www.parkandtravel.bg, или чрез резервациите направени на резервационни платформи на www.parkvia.com , www.travelcar.com , или паркирало превозно средство на територията на паркинга на Park and Travel.
2.4. Потребителят носи отговорност за своите действия и последствията от тях при използване на информацията и възможностите на сайта за извършените от него действия и дадени потвърждения или откази.
2.5. Ако Потребителят не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие с настоящите общи условия то следва, че лицето се отказва от достъп до Услуги, които търговецът предлага чрез своята Интернет страница и няма да прави резервации посредством електронен достъп и няма да потвърждава такива, без това да ограничава неговата възможност да разглежда съдържанието на сайта.
2.5.1. Всеки потребител може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението, като за него ще намират приложение условията за несъгласие по т. 2.5 или действащите общи условия към момента на тяхното приемане.
2.6. Потребителят може по всяко време да се съгласи и приеме Общите условия независимо от това дали преди това е приемал същите или се отказвал от тях.
2.7. Отказът от приемане на общите условия не следва да е формален, докато приемането на общите условия се извършва чрез волеизявление в електронна форма, материализирано с активиране на бутон с надпис, който изразява съгласието на потребителя, че приема общите условия, и това обвързва потребителя/клиента да ги спазва.
2.8. Тази Интернет страница е адресирана само към Потребители, навършили 18 години и способни да формират самостоятелно воля и да изпълняват задълженията съгласно Общите условия и потвърдената поръчка.


3.
Правила и Цени

3.1. НИА 2016 ЕООД се задължава да осигури паркомясто за лек автомобил, на всеки свой клиент, направил резервация, по-някой от гореспоменатите начини или паркирал директно на паркинг, стопанисван от компанията.
3.2. Размери на клетките на паркинга на НИА 2016 ЕООД са с размери 4,80м на 2,40м
3.3. Служителите на НИА 2016 ЕООД могат да откажат да приемат, на паркинга на компанията, МПС дори и ако има направена резервация за него в следните случаи.
3.3.1. Когато превозното средство е с размери по-големи от гореспоменатите размери на клетка за паркиране и не се събира в една клетка.
3.3.2. Когато превозното средство замръсява, издава шум или причинява вреда на паркинга или на другите превозни средства, намиращи се в непосредствена близост до него
3.3.3. При преценка на служителите на НИА 2016 ЕООД за потенциална възможност за вреда от всякакво естество и характер.
3.4. При използване на услугите на НИА 2016 ЕООД, клиентът удостоверява, че е собственик на превозното средство (или че е упълномощен от собственика да го използва) и че превозното средство е в добро техническо състояние(преминало технически преглед), застраховано в съответствие с всички приложими законови изисквания и има сертификат за регистрация.
3.5. Ако резервацията е направена от трета страна, последната е отговорна за договорните задължения на Клиента. Третата страна може да има предимство пред правата на Клиента по договора, само ако НИА 2016 ЕООД приеме това.
3.6. Резервациите и отмяната на резервации са абсолютно безплатни за всички клиенти на НИА 2016 ЕООД. Не се заплаща допълнителна такса при неявяване на клиент по вече направена резервация. НИА 2016 ЕООД си запазва правото да не прави резервации на клиенти по лична преценка.
3.6.1. След изтичане на резервирания период , клиента дължи наем за времето от изтичане на договорения период до получаване на автомобила, според посочените в сайта паркинг тарифи. За автомобили непотърсени повече от 30 дни, след изтичане на резервирания период , НИА 2016 ЕООД
3.6.2. При желание за престой над 3 месеца е необходимо клиентът да извести служителите на НИА 2016 ЕООД, ако е пристигнал без предварително направена резервация.
3.7. НИА 2016 ЕООД не носи отговорност за щети причинени от трети страни или от други клиенти на компанията, но предоставя цялата налична информация под формата на показания и видеозаписи на ощетените страни.
3.8. Цените на услугите предлагани от НИА 2016 ЕООД са оповестени на сайта на компанията в български лева. Заплащането се извършва, на място в брой, с дебитна или кредитна карта и само в български лева.
3.9. Търговецът има право да променя цените на предлаганите услуги в сайта по собствена преценка без предварително уведомяване.
3.10. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на поръчката и потвърждението на същата пред представител на търговеца.
3.11. Потребителят се задължава:
3.11.1. Да предостави коректна информация при резервацията
3.11.2. Да заплати цената на поръчаните услуги.

4. Отговорност

4.1. Търговецът не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието от сайта.
4.2. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.
4.3. Ако Потребител сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на Сайта, накърнява авторско или друго право, той / тя може да се свърже с търговеца чрез наличните данни за контакт, така че последният да може да вземе информирано решение.
4.4. Търговецът не гарантира на Потребителите достъп до Интернет страницата
4.5. Търговецът не е отговорен за съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на нашата интернет страницата , без значение от вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.
4.6. Сайтът не носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страници и/или съдържание, изпратено до Потребителите чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на Сайта, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на Потребителя и/или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

5. Непреодолима сила

5.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.
5.2. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията от него.
5.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.
5.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.
5.5. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 30 дни от момента на настъпване на събитието, но само в рамките на чл.5.3.

6. Съдебни спорове

6.1. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Потребител и търговеца ще бъдат разрешавани чрез преговори и по взаимно съгласие, а при не постигане на такова ще се решават от компетентния съд в Република България.
6.3. Търговецът не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.
6.4. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Потребител и Търговеца ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния съд в Република България, в съответствие с българското законодателство.
6.5. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.


7. Заключителни разпоредби

7.1. Търговецът си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание, без предварително известяване на Потребителите.
7.2. Търговецът не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.
7.3. Сайтът си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Интернет страницата , съобразно действащото законодателство.


8. Изображения

8.1 Изображенията в Сайта са илюстративни и са възможни несъответствия с услугите, които представят.

Контакти

Park & Travel

Адрес:

ул. Мими Балканска 124, 1517, София

Обслужване на клиенти:

ParkandTravel.bg © 2024. All rights reserved.